Cast Photo! I think someone accidentally got cut out. Whoops.

Cast Photo! I think someone accidentally got cut out. Whoops.